Pracovný životopis

Meno a priezvisko, firma

Vladimír Čuchran, nar. 1.7.1955

Profesionálna prax

profesionálne skúsený vo všetkých oblastiach stavebníctva:

 • v investorske činnosti v zastúpení investora
 • v projekčnej činnosti pozemných stavieb - architektúra
 • v dodávateľskej činnosti pozemných a cestných stavieb

oblasti pôsobenia:

 • investorské činnosti mesta Košice
 • dodávateľská stavebná činnosť vo sfére súkromnej aj štátnej
 • projekčná činnosť v oblasti architektúry

dodávateľská činnosť:

 • príprava výroby v cestnom staviteľstve, technologická disciplína, harmonogramy, postupy, rešenia dopravy počas výstavby, technologické nasadenia stojov a použitie zemín v konštrukciách, geologické zhodnotenia zemín, dimenzovani konštukcií vozoviek, mechanika zemín, technológie koštrukcií vozoviek, násypov   
 • príprava výroby výrobní plastových okien
 • cenová oblasť, technologická, certifikačná
 • realizácia stavieb pozemného staviteľstva, koordinácia, vedenie stavieb 

projekčná činnosť:

 • architektonicko - stavebná časť stavieb
 • koordinácia riedenia realizácie stavieb

oblasť normotvorná, technologická:

 • tvorba podnikových noriem, profesných noriem, spolupráca na štátnej cyklonorme
 • certifikácia, stavebných výrobkov, preukazovanie zhody výrobkov
 • systém riadenia kvality ISO

oblasť poradenstva a návrhov:

 • spoločenská oblasť, územné plány, rozvojové programy, cyklotrasy, prognózy
 • poradenstvo v oblasti sporov v stavebníctve
 • eko riešenia v oblasti stavebníctva
 • odborné príspevky, analýzy, hodnotenia

2017 - Starobný dôchodca

2016 - Invalidný dôchodca

1993 - 2016

živnostník  v oblasti stavebníctva, projekcie pozemných stavieb, informácií, software, informačných technológií, systémov riadenia kvality, špeciálnych výškových prác... Významnejšie aktivity:

 • autorský dozor a technická pomoc pre generálneho projektanta HPK engineering a.s. Košice a vyššieho dodávateľa stavby Metrostav SK a.s., na stavbe priemyselného komplexu  pre francúzskeho investora  automobilky Peugeot BOURBON FABI pri ČABE (Nitra) – externým spôsobom, koordinácia prác na stavbe, operatívne dopracovanie technickej dokumentácie na stavbe, spolupráca na riadení výstavby, operatívne riešenie zmien a doplnkov, záverečné vyhodnotenie stavby, sunarizácia nákladov, zmien pred odovzdaním stavby. Osadenosť stavby medzinárodná. Investor Francúz, dodávatelia zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Francúzska. Stavba bola adeptom na stavba roka v oblasti priemyslených stavieb.  
 • dokumentačné výškové práce a technická pomoc pre stavbu „Diaľnica D1-Branisko - tunel“ - realizácia monitoringu stavu vnútorného betónového povrchu 115 m vetracej šachty tunelu Branisko pre Slovenskú správu ciest – videozáznam
 • Projektové dokumentácie:
 • Z hľadiska stupňa dokumentácie: všetky stupne dodávateľské realizácie bežných stavebných diel občianskej a bytovej výstavby
 • Práca v príprave výroby vo firmách na výrobu plastových okien dverí, roliet, riešenie systému kvality, preukazovanie zhody, certifikácia
 • Realizácie špecifických odborných činnosti, fotodokumentovanie stavby vo výškach, hĺbkach, videozáznam včítane posudkov a návrhov na riešenie
 • Riešenie certifikačného procesu firiem najmä stavebného charakteru
 • Audity firiem podľa noriem ISO
 • Riešenie právnych a technických otázok v stavebníctve (príprava novely stavebného zákona)
 • Riešenie cenovej problematiky, cenotvorba v stavebníctve v dobe prechodu na trhovú ekonomiku
 • Poradca v externých súdnych sporoch, či riešení problémov stavebno-právneho charakteru

a podobne.

1992 - 1993

 • pracovník v súkromnej stavebnej firme, technik stavebnej prípravy, majster, dozor

1991 - 1992 Magistrát mesta Košice,

 • pracovník investorského útvaru odboru výstavby mesta, v oblasti ekológie, cenotvorby, zatepľovania, mestskej legislatívy. Napr. investičná príprava skládky v Myslave, zriaďovanie VZN mesta, cenotvorba, základné princípy hospodárskej súťaže 

1980 - 1991 Cestné stavby Košice                  

V cestnom staviteľstve som sa venoval hlavne optimalizácii konštrukcií vozoviek, využitia hornín, v cestných dielach, optimalizácií rozvozov, receptúr a výroby polotovarov, riešeniu stavebnej technológie, optimalizácii výroby z hľadiska výberu vhodných mechanizmov, pre konkrétne výrobne s konkrétnymi vstupmi, technológií kladenia vrstiev vozoviek, skúšobníctvu, presadzovaniu progresívnych technológií v cestnom staviteľstve (sendviče, gabióny, ťahové geotextílie, úpravy podloží, riešenie násypov) riešeniu organizácie výstavby konkrétnych stavieb, postupnosti nasadenia vlastných kapacít, subdodováteľov, časových harmonogramov nasadenia mechanizmov, ich výberu, etapovitosti dopravy počas výstavby, návrhov úprav podložia a pod., technickej dodávateľskej príprave stavieb cestného charakteru, normotvorbe, cenotvorbe pre Ústav racionalizácie v stavebníctve

1974 – 1980 Stavoprojekt n.p. Košice      

konštruktér, samostatný projektant, v odbore stavebná časť a architektúra v rámci pozemných stavieb - napr. na spracovaní projektovej dokumentácie v Bratislave – škôlka Kramáre, Nákupné centrum, služby Šírave - Hôrka, trafostanice, výmenníky, teplovody oporné steny na sídlisku DH Košice (projektové dokumentácie pre stavebné povolenia, štúdie, realizačné projekty)

Vzdelanie

1974 maturita na strednej priemyselnej škole stavebnej odbor pozemné stavby, stavebné konštrukcie

Počítačová gramotnosť

Windows, Office balík, grafiky, 3D projektovanie v ARCHICAD, CAD, ...  programovanie v html - tvorba web aplikácií, spracovanie audiovidea, foto, mám vlastné softwarové, hardwarové vybavenie...

Zameranie

Mám hlboké ekologické cítenie. Stavebníctvo vnímam ako značný devastačný činiteľ. Preto som sa vo svojej činnosti vždy snažil prihliadať na ekologický dopad stavby, z hľadiska  jej komponentov, jej prevádzkových vlastností, pôsobenia na život a správanie sa človeka, čo ale v praxi nenachádza príliš pochopenia. Angažujem sa v zdravom životnom štýle, ochrane prírody, venujem sa športom v zdravej prírode, kde prinášam informačný servis, k čomu mám založené web stránky a FB. www.horami.sk, https://www.facebook.com/horami.sk a pod.