Pracovný životopis

 

Meno a priezvisko, firma

Vladimír Čuchran, nar. 1.7.1955

Profesionálna prax

2017 - Starobný dôchodca

2016 - Invalidný dôchodca

1993 - 2016

živnostník  v oblasti stavebníctva, projekcie pozemných stavieb, informácií, software, informačných technológií, systémov riadenia kvality, špeciálnych výškových prác... Významnejšie aktivity:

 • autorský dozor za projektanta HPK Košice na stavbe priemyselného komplexu BOURBON FABI pri ČABE (Nitra)(Peugeot) – externým spôsobom, technická pomoc pre HPK engineering a.s. Košice, a Metrostav SK a.s., koordinácia prác na stavbe, operatívne dopracovanie technickej dokumentácie na stavbe
 • dokumentačné výškové práce a technická pomoc pre stavbu „Diaľnica D1-Branisko - tunel“ - realizácia monitoringu stavu vnútorného betónového povrchu 115 m vetracej šachty tunelu Branisko pre Slovenskú správu ciest – videozáznam

Projektové dokumentácie:

 • elektrárenské stavby (VSE)
 • fotovoltaiky
 • haly
 • elektráreň spracovania bimasy
 • spolupráca na projektoch HPK Košice: Mincovňa Kremnica vyhliadková trasa, AB automobilky Dong Hee a pod.
 • projekt sídliska s bytmi nízkeho štandardu Zenit v Jasove
 • projekt Moto predajne so servisom v Myslave
 • stanica kontroly originality (STK), Bidovce, Prakovce
 • projekčné realizácie grandových projektov obcí
 • riešenie koncepcie eko, enviro sídliska, projekty, štúdie, nízkoenergetických a pasívnych domov
 • rodinné domy, bytové domy (aj drevodomky)

Z hľadiska stupňa dokumentácie: všetky stupne dodávateľské realizácie bežných stavebných diel občianskej a bytovej výstavby

Práca v príprave výroby vo firmách na výrobu plastových okien dverí, roliet, riešenie systému kvality, preukazovanie zhody, certifikácia

Realizácie špecifických odborných činnosti, fotodokumentovanie stavby vo výškach, hĺbkach, videozáznam včítane posudkov a návrhov na riešenie

Riešenie certifikačného procesu firiem najmä stavebného charakteru

Audity firiem podľa noriem ISO

Riešenie právnych a technických otázok v stavebníctve (príprava novely stavebného zákona)

Riešenie cenovej problematiky, cenotvorba v stavebníctve v dobe prechodu na trhovú ekonomiku

Poradca v externých súdnych sporoch, či riešení problémov stavebno-právneho charakteru

a podobne.

1992 - 1993

pracovník v súkromnej stavebnej firme, technik stavebnej prípravy, majster, dozor

1991 - 1992 Magistrát mesta Košice

pracovník investorského útvaru odboru výstavby mesta, v oblasti ekológie, cenotvorby, zatepľovania, mestskej legislatívy. Napr. investičná príprava skládky v Myslave, zriaďovanie VZN mesta, cenotvorba, základné princípu hospodárskej súťaže  

1980 - 1991 Cestné stavby Košice                   

samostatný prípravár stavebnej výroby, technik, zástupca firmy pre okresy SN, PP, SL aj PO, kalkulant, technológ, optimalizovanie výrobných procesov, obchodné zmluvy. Vyše 10 ročná spolupráca s Dopravoprojektom Prešov, Cestným investorským útvarom, Slovenskými správami ciest, obcami na príprave projektov dopravného charakteru, ako predvýrobná príprava stavieb v rámci Cestných stavieb Košice n.p. napr. na väčších stavbách:

 • Obchvat Spišská Nová Ves
 • Fričovce - Chminianská Nová Ves
 • Stará Ľubovňa – Poľská hranica
 • Prieťah Stará Ľubovňa
 • Levoča - Dravce
 • Prieťah Levočou

V cestnom staviteľstve som sa venoval hlavne optimalizácii konštrukcií vozoviek, využitia hornín, rozvozov, receptúr výroby polotovarov, riešeniu stavebnej technológie, optimalizácii výroby z hľadiska výberu vhodných mechanizmov, pre konkrétne výrobne s konkrétnymi vstupmi, technológií kladenia vrstiev vozoviek, skúšobníctvu,  presadzovaniu progresívnych technológií v cestnom staviteľstve (sendviče, gabióny, ťahové geotextílie, úpravy podloží, riešenie násypov) riešeniu organizácie výstavby konkrétnych stavieb, postupnosti nasadenia vlastných kapacít, subdodováteľov, časových harmonogramov nasadenia mechanizmov, ich výberu, etapovitosti dopravy počas výstavby, návrhov úprav podložia a pod., technickej dodávateľskej príprave stavieb cestného charakteru, normotvorbe, cenotvorbe pre Ústav racionalizácie v stavebníctve

1974 – 1980 Stavoprojekt n.p. Košice       

 • konštruktér, samostatný projektant, v odbore stavebná časť a architektúra v rámci pozemných stavieb - napr. na spracovaní projektovej dokumentácie v Bratislave – škôlka Kramáre, Nákupné centrum, služby Šírave - Hôrka, trafostanice, výmenníky, teplovody oporné steny na sídlisku DH Košice (projektové dokumentácie pre stavebné povolenia, štúdie, realizačné projekty)

Vzdelanie

1974 maturita na strednej priemyselnej škole stavebnej odbor pozemné stavby, stavebné konštrukcie

Počítačová gramotnosť

Windows, Office balík, grafiky, 3D projektovanie v ARCHICAD, CAD, ...  programovanie v html - tvorba web aplikácií, spracovanie audiovidea, foto, mám vlastné softwarové, hardwarové vybavenie...

Zameranie

Mám hlboké ekologické cítenie. Stavebníctvo vnímam ako značný devastačný činiteľ. Preto som sa vo svojej činnosti vždy snažil prihliadať na ekologický dopad stavby, z hľadiska  jej komponentov, jej prevádzkových vlastností, pôsobenia na život a správanie sa človeka, čo ale v praxi nenachádza príliš pochopenia. Angažujem sa v zdravom životnom štýle, ochrane prírody, venujem sa športom v zdravej prírode, kde prinášam informačný servis, k čomu mám založené web stránky a FB. www.horami.sk, https://www.facebook.com/horami.sk a pod.