ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE

Nevyhnutným predpokladom tvorby územného plánu je správne nadefinovanie požiadaviek na jeho vytvorenie. Verejnosť je účastníkom takéhoto procesu, veď napokon ona je spotrebiteľom výstupu – pravidlami vytvoreného a schváleného územného plánu miesta jeho bývania a žitia.

Táto kapitola je rozvedené do množstva podtém, podstránok, týkajúca sa najmä mesta Košice, ale myšlienkovo má oveľa širší akčný rádius.

Upozorňujem na rozsiahlosť tém a na potrebné sústredenie sa čitateľa. Bude možno ťažšie pochopiť obsah stránok, nakoľko ich spracovateľ sa v tejto oblasti hýbe vlastne pol storočia.

Priestor na názor máš na konci stránok. 

2018 

chvíľu počkaj...

Mimochodom, to že tu rozoberám a len pre Košice, má rovnaký princíp aj v iných obciach a územiach - takže o svoju budúcnosť by sa mali starať aj tam.

Ak chceme pochopiť tvorbu životného prostredia, teda prostredia v ktorom žijeme, čo je podstatou územných plánov, pochopiť princíp trvalo udržateľného rozvoja, musíme pozdvihnúť prikrývku diania v spoločnosti.

Musíme pochopiť, že život a jeho kvalita sa odvíja od procesov prírody a najmä zásahov človeka do nej.

Musíme pochopiť, že je to vec verejná. A že sa to týka nielen odborných kruhov, spoločnosti, orgánov, ale najmä obyčajných ľudí, vlastne výsledných konzumentov výsledkov prijatých koncepčných rozhodnutí plánu územia.

Ľudia sa zároveň rozličným spôsobom vedomky, či nevedomky najviac podieľajú na zmenách, žiaľ v celkovom dôsledku väčšinou negatívnych, neuvedomujúc ši, že všetko so všetkým súvisí a má vplyv bez ohľadu na vzdialenosť, na všetko našej spoločnej modrej planéte. Že všetko je jedna spojená reťaz a kde chýbajúce ohnivko, zlomené či hrdzavé, ju poškodzuje celú, že to ohnivko je jedinečné v priestore a čase nenahraditeľné a jedinečné.

Žiaľ všetky zásahy, zmeny zapríčinené zásahmi človeka, nazvime ich civilizačnými, sa prejavujú už všade. Aj vzdialený amazonský prales a jeho bolestný krik cítime aj u nás, tak ako Černobyľ pocítila druhá strana planéty.
Je to práve človek, jeho prístup ku prírode ku hodnotám a inými slovami aj k sebe, čo si človek a ľudia málo uvedomujú, že všetko to robí vedome, či nevedome.

... a priznajme si, že pre peniaze, moc, chamtivosť, lenivosť, ... 

tam vojdi do vrstiev a môžeš pokračovať.

odporúčam v mapke ÚP otvoriť vrstvy a duplikovať okná pre otvorenie lagiend.

UPOZORNENIE

Územný plán mesta – Koncept 2018
grafická časť variant „A“ a „B“
textová časť/zip/
kartogramy/zip/
Pripomienky zasielajte vyplnením formulára/formulár/
na adresu konceptup@kosice.sk do

13.06.2018

alebo na 

https://form.jotformeu.com/zuzanar/koncept-UPN

dnes 11. júna 2018 došla správa:

"Mesto Košice 11. júla 2018 zverejnilo oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu. Mesto sa na porade vedenia rozhodlo lehotu predĺžiť na základe zvýšeného záujmu občanov o pripomienkovanie, najmä v posledných dňoch. O predĺženie lehoty tiež požiadali niektoré organizácie. Prerokovanie Konceptu je dôležitou súčasťou tvorby nového územného plánu, preto mesto chce dať príležitosť na vyjadrenie čo najväčšiemu počtu obyvateľov. "

zdroj: http://www.kosice.sk/article.php?id=21217

poznámka - pozri si na zmätečný dátum zverejnenia

--------

Mesto Košice ako orgán územného plánovania predlžuje lehotu na doručenie písomných pripomienok k územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia" 

do 16. júla 2018.

Verejnosť môže doručiť písomné pripomienky k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia" a k Správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na písomné vyjadrenia uplatnené po tejto lehote orgán územného plánovania neprihliadne. 

AktualityMesto Košice rozhodlo o predĺžení lehoty na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu 
11.06.2018

Mesto Košice 11. júla 2018 zverejnilo oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu. Mesto sa na porade vedenia rozhodlo lehotu predĺžiť na základe zvýšeného záujmu občanov o pripomienkovanie, najmä v posledných dňoch. O predĺženie lehoty tiež požiadali niektoré organizácie. Prerokovanie Konceptu je dôležitou súčasťou tvorby nového územného plánu, preto mesto chce dať príležitosť na vyjadrenie čo najväčšiemu počtu obyvateľov. ...
čítaj ďalej

12.7.2018

„Mesto Košice predlžuje lehotu na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu. Lehotu predĺžilo na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 18. júna 2018.“

Tak toto od dnes visí na mestských stránkach.

Tretí termín je podľa mňa už dosť kontraproduktívny, vzhľadom k tomu, že zatiaľ sa nám developeri riadia pôvodným plánom a zmenami a doplnkami v systéme trhacieho kalendára a veselo sa snažia, čo im takýto stav zaisťuje a postihnutí občania sa vôbec nenudia a nestále proti takýmto zámerom spisujú petície. Prečo hneď petície? Pretože MČ občanov neinformujú a rad radom vydávajú v mene mestských časti, ináč rozumej, v mene obyvateľov mestských častí, ovšem bez ich vedomia, kladné rozhodnutia, že so všetkým súhlasia. Áno, takto fungujú poslanci a komisie a starostovia. Netreba ich zatiaľ menovať, to by sa chudáčkovia mohli naštvať, alebo uraziť. Ovšem ich mená a rozhodnutia sú známe a tuším volebné skúšky im vystavia vysvedčenie. Dúfam, že spravodlivé.

A popravde nič prevratné po oddialení termínu zo strany pripomienkovateľov k ÚP neočakávam. Mojich rádovo možno zatiaľ cca 70 pripomienok (https://horami.sk/uzemny-plan-kosic-2018-pripomienky/) síce bude tvoriť, čo viem, pri rádovo niekoľko stovkách doteraz podaných pripomienok výraznejší podiel z názorového spektra druhého najväčšieho krajinného mesta a tak ma napadá, či to vôbec ľudí naozaj zaujíma, ta ich budúcnosť a najmä ich detí a vnúčat, v ináč nezáujmom postihnutých obyvateľov tohto mesta.

http://www.kosice.sk/article.php?id=21418 : 12.07.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

„Koncept bol zverejnený 12. apríla 2018, lehota na pripomienkovanie bola pôvodne stanovená na 60 dní. Verejné prerokovanie s výkladom sa uskutočnilo 16. mája 2018.

Dokumentácia je dostupná na Magistráte mesta Košice, v Kancelárii prvého kontaktu. Grafická časť je vyvesená vo vestibule pred zasadačkami na prízemí. Zároveň je celý dokument publikovaný na webovej stránke mesta Košice (www.kosice.sk), grafickú časť si možno pozrieť aj v Gisplane mesta. Pripomienkovať dokumentáciu je teraz možné do 30. septembra 2018, pre uľahčenie je k dispozícii formulár na pripomienkovanie.“

Podtémy ku spravovaniu mesta

 

PRÍSTUP KU TVORBE ÚZEMIA

Územný plán, (ÚP)

pre laickú verejnosť úradný výkon, papierovanie, maľovanky, ktorému táto nevenuje patričnú pozornosť, je však náčrtom, koncepciou a po schválení príkazom, ďalšieho smerovania nejakého územia. Územia jej bytia. Pre mnohých veľká neznáma, tápanie v nevedomosti, nezáujme, ktorá sa zmení až realizáciou činov, ktoré už tej verejnosti nemusia byť tak ľahostajné. Potom sa začína éra petícií, protestov, čo je vlastne dôkaz o nesúčinnosti dvoch strán už od samého začiatku. Žiaľ vieme, že zámery investorov, rozličných manažérov, bankárov, developerov, sú často dosť jednostranné a aj bezohľadné voči majoritnej ostatnej časti obyvateľstva, nezriedka však ruka v ruke s obcami.

Je čas mať oči, uši otvorené, byť pri tom.

Žiaľ úloha obcí, čo by ako zástupca obyvateľov, túto rolu mnohokrát nezvláda, či už z dôvodu (ne)odbornosti, ktorá sa akosi vo voľbách nevolí, či z dôvodu vlastných mocenských záujmov „zástupcov ľudu“ a tak sú ako posledná záchrana rozliční aktivisti, ktorí však nemajú svoj príliš pevný oporný bod v legislatíve a v zastupovaní v procesoch stavebnej prípravy, majúc len hlas na pozadí. Prehovorme teda ako aktivisti, občania a ľudia, ku problematike, ktorá sa týka nás všetkých.

Stránky tejto kapitoly otváram pre verejnosť za účelom informovanosti a spolupráce pre nás, pre vás a aj pre mňa v oblasti prípravy aktuálneho  

Územného plánu mesta Košice

Ja vám za to vopred ďakujem

autor

Tvorba územného plánu je takou vecou, kde by sme mali spolupracovať.

Skúsme to spolu 

Pozývam ťa do názorového spektra mojich riešení, podnetov námetov.

Vlado Čuchran, horami.sk  

Chceš vidieť Košice v 3D?

Google Eart ponúka znázornenie okrem stvárenia 3d povrchu zeme aj stvárnenie budov v priestorovom tvare.

Ak nevieš čo s tým help.

Vytvor 3d model budovy

https://www.cnews.cz/3d-budova-pro-google-earth-ve-ctyrech-krocich/

Ak

máš k tejto veci svoj názor, vidíš problém, máš riešenie, nápad. pošli .kmz. gpx obrázky foto s komentárom, čo je na každej stránke v dolnej časti.

Všetky kapitoly, podstránky územného plánu sú mojim autorstvom. Všetko je robené bez akéhokoľvek prijatého honoráru.

Vladimír Čuhran, horami.sk

pracovný životopis 

V doprave máme vytvorené triedy, ktoré majú svoje medzinárodné kritéria, normy a do ktorých si škatuľkujeme aj…
Celý článok
Mesto pre všetkých, vľúdne na pohľad, bez gigantománie, ohľaduplné ku obyvateľom, prírode, polyfunkčné a fungujúce pre občana,…
Celý článok
(čo by sa mimochodom malo týkať celého diania v tejto krajine http://vodaprezivot.blogspot.sk/2016/08/ako-docielit-odbornost-v-riadiacej-sfere.html) Mávame stretnutia na úrovni tvorcov a…
Celý článok
Myslím si, že ide o dokument, ktorý by mal zaujať každého Košičana a to takého, čo chce…
Celý článok
Pôvodné pripomienky tu zverejnené sú prevedené a zverejnené na: https://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/pripomienky-k-up-ke/ z dôvodov technických a lepších výrazových možností. Ďakujem za…
Celý článok

V dolných častiach každej stránky je priestor na komentár, moje blogy, sociálne siete. 

Jednotlivé pripomienky sú zhrnuté tu (pod textom) a sú na každej podstránke.

Tu sa snažím koordinovať a vlepovať nápady

vložené nápady inšpirácia riešenia:

Ondrej Vecan - biokoridory

Vlado Čuchran - cyklotrasy, turistické trasy, záujmové body, uzly, vonkajšie trasy napojenie na intravilán mesta

Poznámka

  • Vrstvy si nastavíš  a odfiltruješ  v obrázku mapy podľa nastavení na mape vľavo hore (šípka, roletka)
  • Odporúčam vojsť do zväčšenia na mapke v novom okne (voľba uholníčkov vo štvorci v pravom hornom rohu mapky), kde je aj v ľavom dolnom rohu možnosť zmeny podkladovej mapy. Trasy sú vedené názorne nie presne podľa .gpx. 
  • na otvorenej mapke v novom okne nájdeš v ľavom menu aj možnosť zmeny podkladovej mapy.

Riešenie Biokoridoru 

od začínajúceho architekta Ondreja Vecana 

 

Myšlienka spočíva v spojení dejín mesta s jeho budúcnosťou s akcentom na úlohu zelených plnohodnotných plôch.

Myslím, že v spojení s infotabuľami, vytvorením vyhliadkových zastávok v kľudnom zelenom koridore by mohlo plniť výbornú funkciu mesta.

Pridávam len,

že považujem to v spojení s ostatnými koridormi, funkciami, trasami turistickými a cykloturistickými ako to navrhujem (viď aj https://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/doprava/eurovelo-sever/ za účinnú podporu týchto myšlienok a že to nezostane len ako pripomienka, ale ako koncepčnjý a ucelený návrh

Pozri aj všeobecnú koordinačnú mapku.  

 

Námestia?

Nuž idúc takto mestom pešo, ako základným prirodzeným spôsobom dopravy, dnes už na okraji záujmu spoločnosti, rozjímal som a či skôr nadával na prvky mestského interiéru, na stav zelene, na zamorenie reklamami, na stav pamiatok, na vzhľad našich významných námestí, uličné zákutia, dvorové partie, parky, miesta na rekreáciu, šport, oddych, kultúru, na rozjímanie nad krásou, ktorá kdesi zapadla prachom a vyšla z módy. Namiesto bodov, kde by spočinuli oči návštevníka, namiesto výtvarných skulptúr, čo skoro úplne zmizli, namiesto zelene, čo tiež redne a do nej zakomponovanej architektúry s ľudským merítkom, namiesto pohľadu na pokojnú vodnú hladinu, namiesto krmítka pre divé kačičky, labute, ihrísk pre deti a hájikov pre zvieratká, namiesto toho sú bilbordy, semafóry, značky, tabule, smetné smrdiace nádoby so samoobsluhou a fasády poťahané reklamnými sieťami, autá na chodníkoch, staré budovy, čo kričia v túžbe záchrany o pomoc, hrdé skelety nových a pompéznejších budov, vedľa prázdnej a chátrajúcej budovy, čo čaká na milosrdnú eutanáziu, po čase nezáujmu, kľučkovania a kšeftov, hoc vek na to ešte zďaleka nemá. 

Ako sa môže cítiť človek stratený v tejto džungli informačných zmätkov, útokov, neustálych vnemov, hluku, smradu, dymu, namosúrených a nekomunitatívnych ľudí. Všetko negatívne vplyvy, čo už podprahovo útočia na naše chovanie a prejavujú sa niekde inde, na psychike a kondícií mestského jedinca.

Dnes už nevidíš súsošia na plochách, mozaiky, rozličné skulptúry, pekný mestský mobiliár, drobnosti, čo nám dizajnovo, nielen účelovo spríjemňujú život. Pojem krásy je prehlušený komerciou. Fasáda neudržiavanej postaršej budovy prekrytá reklamnou sieťovanou plachtou, akoby sa za ňou padajúca omietka takto vyriešila, je vlastne len ukážkou takejto potemkiády. Záhradné prvky sú skôr pamätníčkom autora než lavičkami určenými na sedenie a či hranie šachu, pri nejakom stolíku. Stromové kmene obalené dlažbami, obrubníkmi, aby sa tam udusili a následne sa mohli prehlásiť za suché a určené na likvidáciu s možnou prípravou a argumentom, na zmenu účelu takto dosiahnutého umierajúceho územia.

Akosi sme zabudli žiť a rozum prenikol do čudných dimenzií.       

Zelené koridory

Pri mestských aglomeráciách sú nevyhnutné napojenia a aj samotné zelené riešenia. Zeleň a koridor, nemôže byť len doplnkovou funkciou mesta, ale naopak prirodzenou súčasťou v ideálnom prípade aj v "zelenom" architektonickom riešení budov. Zeleň, obzvlášť v zastavanom území má dôležitú úlohu. 

 

Znevýhodnené skupiny, bariéry

Stránka ťzp občanov v Košiciach 

https://tzp-disabledparkovanie-sk.webnode.sk/

Možno si nie všetci uvedomujú, že život je rozmanitý a že nie všetko je dokonalé, zdravé mladé a krásne. Sú tu, existujú aj ľudia dôchodkového veku, invalidi, postihnutí fyzicky či duševne, ranení, chorí, ale aj unavení čo potrebujú regeneráciu a naštartovanie. Sú tu a treba ich rešpektovať a vnímať, lebo dokonalosť, zdravie, mladosť a krása nie je večná. Pomáhať a myslieť empaticky by malo byť samozrejmosťou, čo opak prináša čudný svet ľudí uzavretých do slúchadiel, s klapkami na očiach a mysli, čo sa sami odsúdili do role mimo hry. Treba nastaviť pravidlá dopravy, bývania , služieb, aby tieto neboli bariérové, treba mesto dovybaviť ostrovmi, oázami oddychu a kľudu, verejných WC, služieb pre mamičky. Isteže malou lastovičkou je projekt premeny výmenníkov https://vymenniky.sk/ na kluby. Ovšem mali by sa možno doplniť aj na denné s trocha viac polyfunkciami, len tak na zastavenie sa a stretnutie, sadnutie a komunikáciu, na prečítanie novín. Pre úsmev čo obohatí.       

Ploty naše každodenné

Tuším žiaden tvor sa natoľko nezaizoloval pred zbytkom sveta ako človek. Postavil si ohrady, ploty, hraničné ploty, postavil stráže, (vojská, SBS) monitorovacie veže, (hradobné veže, radary), nastavil pravidlá (colnice, ekonomické sankcie) aby sa chránil, chránil pre niečim, čo mu vadí, je mu cudzie, alebo, aby aj sám nemohol inde (železná opona).

Mesto, hádam by mohlo byť aj otvorené pre ľudí a aj bývanie by mohlo byť vľúdnejšie, než oplotené mestské sídliská, sídla rodinných domov s hromadou áut a nie hocijakých značiek pre nimi. Izolovanosť, sociálna apatia, chlad, psycho problémy, fyzická apatia, mľandravosť, čo spôsobuje nárast civilizačných chorôb, devastácia prírodného prostredia, egoistický konzum sú novodobé problémy, cez ktoré sa ľudstvo nevie dostať. A ani sa pre svoju ľahostajnosť a ignorantsvo nikdy nedostane.

Mestské časti a ich jednotlivé funkčné, ale aj nefunkčné časti sú oplocované, strácajú mestskú kontinuitu, sú barérami pre človeka. Nie je nič horšie, ak sa človek, chcejúci sa niekde dostať, narazí na plot a tomu nieto konca. Ono plot sa nekreslí ani do navigačných ani do orientačných máp a tak je pre návštevníkovu zábavu, neznalého domáceho prostredia, postarané. Čudoval by som sa, že by sa druhýkrát vybral na náučno poznávaciu trasu takýmto mestom.

Oplocujeme areály, školy predajne, bytové zoskupenia, sídliská. Pozrime však do zakázaného územia do zázemia potravinového supermarketu a vidíme chaos smetiskových nádob, sklad krabíc, paliet. Školské ploty a zamknuté vráta, brániace športovaniu a my hľadáme cestu mládeže ku športu... Oplocujeme a staviame vysoké ploty medzi susedmi, len aby sme ich nevideli a pritom domky, kladieme tak blízko, že susedia cítia, čo sa kde varí a aký televízny kanál sledujú. Oplocujeme verejné parky, vraj pred asociálmi, namiesto toho, aby sme riešili asociálov,  a najmä ekonomické príčiny tohoto stavu, pretože tí sa presťahujú inde. 

Ploty nás izolujú nie spájajú. Ploty mi vadia aspoň na tých verejných plochách. 

 

Technická podpora prijatých úvah

Služby sú nevyhnutným dovybavením prijatých riešení. Ak sa prijme úvaha o cyklotrase, nemôže to byť sirôtka bez služieb venovaných cyklistom, rekreantom, mali by tam fungovať občerstvenia, servisné služby, značenia, infotabule a samozrejme riešenie čo je nekonfliktné. 

Ak chce mesto riešiť dopravu MHD systémom, tá musí byť prirodzená, zastupujúca existujúce individuálne princípy. Ak sa prijme električková doprava, tá si vyžaduje nové koridory, nové križovania a mám pocit, že na to územia už pripravené nie sú už kapacitou energií, priestorovými možnosťami.   

poznámky

  • navrhovaných je 25 m2/osobu verejnej zelene - neviem aký je terajší stav, takže sa má zvýšiť či znížiť toto číslo pri nezmenených kritériách a definíciách plochy zelene?  podľa novších info je stav cca 3-5 a cieľ 8
  • var A ... 250 000 obyvateľov 
  • var B ... 300 000 obyvateľov

zrejme je myslených prihlásených so stálym bydliskom

 

V doprave máme vytvorené triedy, ktoré majú svoje medzinárodné kritéria, normy a do ktorých si škatuľkujeme aj…
Celý článok
Mesto pre všetkých, vľúdne na pohľad, bez gigantománie, ohľaduplné ku obyvateľom, prírode, polyfunkčné a fungujúce pre občana,…
Celý článok
(čo by sa mimochodom malo týkať celého diania v tejto krajine http://vodaprezivot.blogspot.sk/2016/08/ako-docielit-odbornost-v-riadiacej-sfere.html) Mávame stretnutia na úrovni tvorcov a…
Celý článok
Myslím si, že ide o dokument, ktorý by mal zaujať každého Košičana a to takého, čo chce…
Celý článok
Pôvodné pripomienky tu zverejnené sú prevedené a zverejnené na: https://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/pripomienky-k-up-ke/ z dôvodov technických a lepších výrazových možností. Ďakujem za…
Celý článok