chvíľu počkaj...

HORAMIKLUB

priama registrácia zrušená

 Vzhľadom k tomu,

že napriek antispamovej ochrane webu, sa tu neustále prihlasovali rozličné automatom generované neplatné adresy, ktoré po mojej skúšobnej a identifikačnej odpovedi na tieto adresy, sú navriacané ako nedoručiteľné, ruším REGISTRÁCIU do klubu.

Dôvodom je taktiež nezáujem čitateľov o dianie, formou pridania vlastného článku, námetu, kde som čitateľom otvoril dvierka a či vlastne až vráta, ku možnosti prispievania, poskytol priestor ku spolupráci vo veci informovanosti verejnosti, ku napravovaniu nedostatkov, riešeniu problémov ochrany prírody, prevenčných činnostiam vedúcich ku zvýšenej kvalite života, ku zdravému spôsobu života.

Žiaľ, v presvedčení, že ľudom je ľahostajný vlastný osud aj osud potomkov som nútený pristúpiť k tomuto kroku.

Myslím, že každý ak chce môže komunikovať, sú tu stránky, články a všade k nim možnosť komentárov.

autor 

zistené maily boli oslovené následujúcom textom:

Dobrý deň

 

Predstavím sa som administrátor a majiteľ webového horského portálu www.horami.sk.

Ten je postavený na princípe spolupráce, servisu a komunikácie v komunite ľudí, pohybujúcich sa na horách pri športových, rekreačných, zdravotných, či poznávacích aktivitách.

 

Pre zaistenie vyššej formy spolupráce a vzájomného dialógu som založil virtuálny klub horamiclub, ktorého účelom je byť miestom spolupráce registrovaných členov http://horami.sk/prihlasenie/ a poskytnutie miesta aj pre ich aktivity v súlade so zameraním stránok.

 

V ostatnom, poslednom čase prichádzajú registrácie z mnohých kútov Zeme, čo by bolo v poriadku. Ale očakával by som aj zo strany registrovaných členov nejakú aktívnu činnosť, pretože sa dá predpokladať, že sa za tým účelom registrovali. Aktivity nevidím a tak vzniká názor a domnienka, že ide o spamovú registráciu prostredníctvom internetového automatu a bez Vášho vedomia. Je to aj tým, že stránky odolávajú rozličným spamovým atakom.

 

Prosím

 

Uveďte a odpovedajte mi, či registrácia je úmyselná a Vaša, alebo generovaná automatom ako spam. Očakávam vaše odpovede čo najskôr, ináč budem neidentifikované registrácie považovať za registrácie bez Vášho pričinenia ako produkt internetového automatu, spamu a nepriznané registrácie vymažem.

 

Ospravedlňujem sa za vzniknuté problémy. Preklad je zrealizovaný cez prekladač.

 

Ďakujem za pochopenie

 ...

 

Good day

 

I will introduce myself to the administrator and owner of the web portal www.horami.sk.

It is based on the principle of cooperation, service and communication in the community of people moving in the mountains for sports, recreation, health and cognitive activities.

 

In order to ensure a higher level of collaboration and mutual dialogue, I founded a horamiclub virtual club whose purpose is to be a place of cooperation of registered members http://horami.sk/prihlasenie/ and to provide a place for their activities in accordance with the site's focus.

 

In the last few days, registrations come from many corners of the earth, which would be fine. But I would also expect some active activity from registered members because they can be assumed to be registered for this purpose. I do not see the activity and it is the opinion and belief that it is a spam registration via an internet machine and without your knowledge. This is also because the site resists a variety of spam attacks.

 

Please

 

Please state and reply to whether registration is intentional and yours or generated by the machine as spam. I expect your replies as soon as possible, or I will delete the unidentified registrations as registered without your authorization as a product of an Internet vending machine, spam and unregistered registrations.

 

Excuse me for the occurred problems. Translation is done through a translator.

 

Thank you for understanding

UZAVRETÉ SKUPINY NA POZVANIE ADMINISTRÁTORA

PRIHLÁSENIE SA, VSTUP DO UZAVRENEJ SKUPINY - ČLENSKÉ STRÁNKY

Len pre pozvaných členov

Tú sú vstupy pre súkromné skupiny.