chvíľu počkaj...

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - SKI

SKI. Lyžovanie zjazdové a iné, prehľady stredísk, stavy snehu, podmienky, kamery

Zjazdové lyžovanie a jeho formy - obľúbená zimná aktivita.

PRAVIDLÁ PRE LYŽIAROV - BIELY KÓDEX

BIELY KÓDEX - Snowparadise.sk

https://snowparadise.sk/vop/

Biely kódex

 1. OHĽADUPLNOSŤ NAVZÁJOM – každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.
 2. PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ – každý lyžiar musí mať na zjazdovke prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, počasiu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati. Pri dojazde k nástupným staniciam po zjazdovej trati je povinnosťou každého lyžiara minimálne 50 metrov pred samotným dojazdom znížiť svoju rýchlosť tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a takisto bezpečnosť iných ľudí.
 3. VOĽBA SMERU JAZDY A ZODPOVEDNOSŤ – lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 4. SMER JAZDY – po označených zjazdovkách je povolené pohybovať sa len smerom z hora nadol. Je prísne zakázané pohybovať sa po vyznačených zjazdovkách v protismere! (neplatí pre obsluhu a personál lyžiarskeho strediska)
 5. PREDCHÁDZANIE – predchádzať je dovolené zľava aj sprava ale tak, aby predchádzaný lyžiar mal dostatočný priestor pre zmenu smeru a aj spôsobu jazdy.
 6. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ – každý, kto vchádza na zjazdovú trať, alebo ju prechádza, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba ani iných a aby zabránil možnej kolízii.
 7. ZASTAVENIE – návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.
 8. PEŠÍ POHYB – pešo sa môže pohybovať iba mimo zjazdoviek.
 9. REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA – každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.
 10. PRÍPAD NEHODY – pri úraze na lyžiarskej trati i mimo nej je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť to oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, prípadne pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.) Každý účastník nehody je povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol, vykonanej povereným pracovníkom lyžiarskeho strediska.
 11. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI – každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.
 12. BEZPEČNOSŤ – osoby mladšie ako 16 rokov sú povinné chrániť si na lyžiarskej trati hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati ukladá povinnosť zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 16 rokov mali oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. Označené zjazdové trate sú upravované okrem „freeridových“ zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.
 13. SKIPAS – každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipasom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. Všetky skipasy sú neprenosné. Všetky skipasy sú monitorované systémom Skidata a smie ich využívať len jedna osoba. V prípade použitia druhou osobou budú zablokované, ako aj skipasy zakúpené mimo pokladní strediska.

Každý úraz je lyžiar povinný nahlásiť prevádzkovateľovi v Zákazníckom servise – Dedovka 40, 023 01 Oščadnica. Každý účastník nehody a každý zranený, je povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol, vykonanej povereným pracovníkom lyžiarskeho strediska.

Každý návštevník má povinnosť oboznámiť sa s týmito pravidlami – „Bielym kódexom“. Kúpou skipasu, použitím prepravného zariadenia alebo vstupom do areálu strediska sa každý návštevník zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať. Pri porušení týchto pravidiel môže byť návštevníkovi odobratý skipas a bude vykázaný zo strediska!

Ak je na zjazdovke večerné lyžovanie, vstup je povolený od 17:30 – 20:45, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!

Vstupom do lyžiarskeho strediska, sú návštevníci povinní rešpektovať pravidlá tohto Bieleho kódexu. Základnú štruktúru služieb starostlivosti o návštevníkov strediska tvoria Lyžiarska záchranná služba a Poriadková služba na parkovisku a v areáli lyžiarskeho strediska. Lyžiarska záchranná služba plní úlohy na úseku ochrany zdravia, tým že poskytuje prvú pomoc pri zraneniach, najmä na svahu. Poriadková služba dozerá nad poriadkom pod svahom, na parkoviskách, vykonáva ostrahu zvereného majetku a usmerňuje parkovanie vozidiel.

Každý návštevník, ako aj lyžiari sa pohybujú v stredisku na vlastnú zodpovednosť, rešpektujú pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska, lyžiarskej záchrannej služby a poriadkovej služby. V prípade potreby použitia techniky na úpravu svahov, zvozu zraneného, pri odstraňovaní akútnych závad na zjazdovkách, sú návštevníci povinní zvýšiť opatrnosť a rešpektovať nutnosť použitia tejto techniky. Na svahu túto techniku obchádzať zníženou rýchlosťou a sledovaním situácie v oblasti jej nasadenia a použitia.

Prevádzkovateľ strediska si vyhradzuje právo v prípade porušenia ktorejkoľvek zo zásad a pokynov uvedených v Bielom kódexe a vo všeobecných pokynoch prevádzkovateľa po predchádzajúcom upozornení zamedziť, osobe porušujúcej tieto zásady a pokyny, vstup na lyžiarske trate, a zároveň zamedziť takejto osobe využívanie služieb horských dopravných zariadení formou zablokovania lyžiarskeho lístka.

Na lyžiarskych zjazdovkách je zakázané:

 • lyžovanie mimo stanovenej prevádzkovej doby,
 • lyžovanie mimo upravených zjazdových tratí,
 • vstupovať na zjazdovky s domácimi zvieratami,
 • jazdiť v areáli strediska, ako aj na zjazdovkách na súkromných snežných skútroch, ako aj iných dopravných prostriedkoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov strediska,
 • svojvoľné sánkovanie a bobovanie,
 • bez súhlasu prevádzkovateľa strediska stavať slalomové trate, alebo rôzne terénne prekážky,
 • počas prevádzkovej doby vykonávať zásobovanie s použitím súkromnej techniky,
 • v čase večerného lyžovania sa zdržiavať mimo osvetlenej zjazdovky,
 • lyžovať a vstupovať na zjazdovku v čase jej úpravy technickými prostriedkami, nakoľko hrozí možnosť vážneho úrazu,
 • pohybovať sa bez lyží/snowboardu,
 • lyžovanie s nevyhovujúcou, zdravie ohrozujúcou výstrojou,
 • vstupovať na zjazdovky a dopravné zariadenia, lyžovať a snowboardovať pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok,
 • výstup hore označenými zjazdovkami resp. po okraji označených zjazdoviek je pre skialpinistov zakázaný (neplatí pre označené bežkárske/skialpinisticke trate, kde je výstup povolený).

Dodržiavajte pravidlá:

 • Spomaľte na plných zjazdovkách.
 • Spomaľte v zlom počasí.
 • Spomaľte pri únave.
 • Spomaľte v neprehľadných zákrutách a pred zlomom zjazdovky.
 • Predbiehajte s veľkým bočným odstupom, aj keď nenarazíte, môžete vystrašiť.
  Nelyžujte nad limit vybavenia a schopností.
 • Spomaľte pri úraze na svahu, používaní techniky, vzniku prekážky.

V prípade porušovania tohto poriadku, budú vyvodené voči porušovateľom sankcie zo strany prevádzkovateľa strediska, v rozsahu jeho možností, v závažnejších prípadoch v zmysle príslušných právnych predpisov.

BIELY KÓDEX Skikrahule.sk

https://www.skikrahule.sk/biely-kodex.html

Biely kódex - pokyny pre lyžiarov

 1. Ohľaduplnosť k iným – každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným ski materiálom, špatne odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol, drogy a pod.)
 2. Kontrola rýchlosti a zpôsobu jazdy – lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam.
 3. Voľba stopy / smeru jazdy – lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých ktorí lyžujú pod ním, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. To predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.
 4. Predbiehanie – predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 5. Vjazd na trať, rozjazd na trati – každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádzajúcim lyžiarom.
 6. Zastavenie a státie – na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.
 7. Výstup a zostup – osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati, musí používať okraj zjazdovky.
 8. Dodržiavanie značiek na trati – hlavne vo väčších strediskách, kde je viac zjazdoviek bývajú tieto označené značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie rýchlosti, alebo značkami horskej služby či polície. V Alpách sú tieto dodržiavané a dodržiavanie je kontrolované lyžiarskou políciou.
 9. Pomoc pri nehodách – každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť mu prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností včetne protišokových opatrení (5T)*, označiť miesto nehody nad nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc) a oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.
 10. Preukaz totožnosti – každý z účasníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. V alpských krajinách sa neposkytnutím pomoci, alebo neposkytnutím údajov, či útekom z miesta nehody vystavuje dotyčný trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Pri zavinení úrazu pod vplyvom alkoholu nasleduje trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovňe alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť.

* 5T= ticho, teplo, tekutiny, tíšiť (bolesť), transport

Vysvetlivky biely kódex

Pre vyššiu bezpečnosť lyžovania vznikli tieto pravidlá na zjazdovkách, nazývané tiež “Biely kódex” alebo aj “lyžiarske desatoro”

 1. Lyžiari a snowboardisti zodpovedajú nielen za svoje správanie, ale aj za svoje chybné vybavenie, výstroj. To platí aj pre tých, ktorí využívajú novo vyvinuté vybavenie.
 2. Kolízia sa zvyčajne stane preto, že lyžiari alebo snowboardisti sa pohybujú príliš rýchlo. Lyžiar, preto musí byť schopný zastaviť, zabočiť a pohybovať v línii svojej vlastnej vízie. Spomaliť je potrebné v preplnených oblastiach, alebo v miestach kde je znížená viditeľnosť, alebo na okraji strmého svahu, alebo v dolnej časti zjazdovky a v okolí lanoviek a vlekov.
 3. Každý lyžiar a snowboardista sa môže pohybovať slobodne, kde a ako sa mu zachce za predpokladu, že sa prispôsobí pravidlám. Lyžiar alebo snowboardista vpredu má prednosť. Lyžiar alebo snowboardista pohybujúci sa za ďalším v rovnakom smere musí dodržať dostatočný odstup, aby mal predchádzaný lyžiar dosť priestoru pre voľný pohyb.
 4. Lyžiar alebo snowboardista, ktorý predbieha druhého je úplne zodpovedný za vykonanie manévru spôsobom, ktorý nespôsobí žiadne problémy predbiehanému lyžiarovi. Táto zodpovednosť trvá dokiaľ predbiehací manéver nebol dokončený. Toto pravidlo platí aj pri predbiehaní stojaceho lyžiara alebo snowboardistu.
 5. Skúsenosti ukazujú, že vstup na zjazdovku, alebo opätovné spustenie sa po zastavení sú zdrojmi nehôd. Je nevyhnutné, aby lyžiar alebo snowboardista vstupoval na zjazdovku bezpečne, bez toho, aby sa stal prekážkou alebo nebezpečenstvom pre seba, alebo rýchlejších lyžiarov a snowboardistov prichádzajúcich zhora či zozadu.
 6. Zastaviť sa má až na dostatočne širokom mieste zjazdovky a to na okraji zjazdovej trate. Nesmie sa zastaviť na úzkych miestach, alebo tam kde nie je vidieť zhora.
 7. Pohybujúci sa proti všeobecnému smeru predstavuje neočakávané prekážky pre lyžujúcich, preto kráča po okraji zjazdovky, navyše stopy kráčajúceho môžu poškodiť zjazdovku, tým spôsobiť nebezpečie pre lyžiarov.
 8. Lyžiari a snowboardisti si majú uvedomiť, že varovné signály, zákazy, obmedzenia a pod. sú zverejnené v ich vlastnom záujme a preto ich rešpektovať, vrátane označenia náročnosti zjazdoviek červenýchčiernych.
 9. Základný princíp platný nie len pre športovcov, že po nehode je povinnosťou poskytnúť pomoc zraneným. Po poskytnutí okamžitej prvej pomoci majú byť privolané a upozornené príslušné orgány, miesto nehody označené, aby boli varovaní ostatní lyžiari a snowboardisti.
 10. Svedkovia majú veľký význam pri stanovení úplnej a správnej správy o nehode, preto musia všetci účastníci nehody poskytnúť informácie a svedectvo. Správy záchrannej služby a polície, ako aj fotografie prispievajú k vymedzeniu občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti.

Bezpečnosť – prírodné faktory

Bezpečnosť na horách je ovplyvňovaná množstvom prírodných a ľudských faktorov, ktoré by mal každý, kto sa na horách pohybuje brať v úvahu a prísne dodržiavať pokyny horskej služby.

Počasie na horách je jedným z najvážnejších faktorov. V priebehu chvíľky sa pekné slnečné počasie zmení na fujavicu s hmlou a snežením, zníži sa viditeľnosť. Na tieto prudké zmeny treba byť pripravený (otestuje sa kvalita vášho oblečenia) a prispôsobiť spôsob a rýchlosť jazdy.

Terén si má lyžiar zvoliť primerane k svojim schopnostiam, to znamená výber obtiažnosti označovaný zelenou, modrou, červenoučiernou farbou na značkách pozdĺž trate. Tieto farby sú určené pre úplných začiatočníkov (zelená), začiatočníkov (modrá), pokročilých (červená), náročných (čierna). Pritom je potrebné brať v úvahu, že na tej istej trati sa jazdí inak dopoludnia, keď je trať upravená a inak k záveru dňa, kedy je už rozbitá, bubnovitá, roztopená, či naopak primrznutá. Tieto povrchy sa môžu na jednej zjazdovke striedať, čiže úsek zľadovatelý následuje napr. za úsekom s mokrým či hlbokým snehom. Na tieto meniace sa podmienky treba byť pripravený.

Nadmorská výška – dnes nie je problémom prekonať za pár minút jazdy lanovkou pár tisíc metrov nadmorskej výšky. Je to záťaž na organizmus. Milovníci ľadovcov sa pohybujú v nadmorských výškach nad 3.000m, kde je vzduch redší, slnko nebezpečnejšie, teploty niekedy až o 5 stupňov na 1.000m nižšie. Tieto skutočnosti môžu u niekoho vyvolávať príznaky vysokohorskej nemoci (pocit malátnosti, apatia, bolesť hlavy).

Bezpečnosť – ľudské faktory

Vo veľkej miere sú to ľudské faktory, ktoré sa podieľajú na úrazoch pri lyžovaní napr.:

 • Alkohol, omamné látky
 • Nedbanlivosť na pokyny horskej služby a značiek
 • Nedodržiavanie bieleho kódexu
 • Nedostatočná kondička
 • Preceňovanie vlastných schopností
 • Podceňovanie prírodných faktorov
 • Nevhodné oblečenie a výstroj

Lyžovanie – predvídavo a bezpečne
 

Po krátkom pobyte na veľkých zjazdovkách zistíte, že napriek existencii bieleho kódexu ho značná časť lyžiarov nedodržuje, resp. o ňom nemá ani vedomosti. Je dobré ak si viete v takejto situácii zabezpečiť bezpečnosť svoju a svojich detí. Nižšie je uvedených niekoľko štandartných situácií a signálov, ktoré by vám mali navodiť zvýšenú pozornosť. Situácie sú veľmi podobné ako v cestnej premávke, niekedy nepomôže že vy jazdíte presne podľa pravidiel, ak vám spôsobí problém bezohľadný pirát, spoluúčastník premávky. Užitočné je vznikajúce nebezpečie predvídať, rozoznať a primerane naň reagovať.

Vedľa seba lyžujúci lyžiari – ak sa ocitnete s iným lyžiarom jazdiac vedľa seba približne rovnakou rýchlosťou a nastane situácia, kedy jazdíte navzájom opačné oblúky ( v jednom oblúku sa približujete a pri ďalšom vzďalujete od seba ) vzniká nebezpečná situácia. V okamihu približovania sa vaše rýchlosti spočítajú a prípadná zrážka môže mať vážne následky. Vyhnúť sa tomu môžete dvomi spôsobmi. Buď podstatne predĺžite oblúk, keď sa pohybujete od seba a vzdialite sa susedovi, alebo výrazne spomalíte rýchlosť. Zrýchliť jazdu by mohla byť tiež lákavá reakcia, ale nesprávna, mohla by totiž napadnúť aj suseda a nebezpečie sa ešte zvýši. Pritom si musíte uvedomiť, že prudká zmena vašej jazdy môže spôsobiť problémy niekomu ďalšiemu, kto jazdí za vami.

Žiaci lyžiarskej školy – skupinka detí či začiatočníkov označených reflexnými vestami sa pod vedením inštruktora pohybuje po zjazdovke výrazne pomalšie využívajúc veľa priestoru na trati. Inštruktor ich učí dlhé oblúky, alebo traverzujú zjazdovku od okraja po okraj v zoskupení, ktoré sa nazýva húsenica (idú jeden za druhým v tej istej stope). Takúto skupinku obiehajte zásadne ako celok, poza ich stopu, nikdy nie pomedzi žiakov. Ak to nie je možné a musíte prejsť medzi nimi, znížte rýchlosť jazdy na minimum, v opačnom prípade sa vystavíte riziku, že si vás niekto zdatnejší podá. S dodržiavaním tohoto pravidla majú problém tí istí jednotlivci, ktorí sa za volantom automobilu chovajú bezohľadne k žiakom autoškoly.

Narcista na lyžiach – veľký muž, nie príliš zdatný lyžiar, často s dobrým výstrojom, často s upravenou briadkou či fúzikmi… Rozoznáte narcistu? Sú to sebastrední egoisti, bezohľadní k okoliu. Na lyžiach sa predvádzajú, často porušujú pravidlo 2. z bieleho kódexu “prispôsobenie svojim schopnostiam”. Ak pridáme jeho bežnú hmotnosť okolo 100kg je jasné, že následky zrážky s takýmto exotom si určite odnesie ten druhý. Pokúste sa upozorniť ho na jeho nebezpečnú jazdu. Väčšinou však nepochodíte (ak neuzná vašu autoritu) a vinník – narcista zareaguje opačne ako by ste očakávali. Vtedy nahláste incident lyžiarskej polícii, obsluhe, alebo horskej službe. Našťastie stále častejšie vídať, že sa v takej situácii pridá na vašu stranu dostatok slušných ľudí a vinník je spacifikovaný.

Lyžujte predvídavo a bezpečne, zažite veľa kilometrov na lyžiach bez úrazov a pádov.

ETIKETA A PRAVIDLÁ NA LYŽIARSKEJ ZJAZDOVKE: Aj na svahu sa treba vedieť správať

https://plnielanu.zoznam.sk/etiketa-a-pravidla-na-lyziarskej-zjazdovke-aj-na-svahu-sa-treba-vediet-spravat/

Základ bezpečnosti – rešpektovanie výberu obťažnosti zjazdoviek

 
V závislosti od fyzickej kondície, zdravotného stavu a osvojenej techniky lyžovania je vhodné vyberať jednotlivé zjazdovky. Ich obťažnosť je odlíšená farebne.

 • Zelená zjazdovka so sklonom do 15 percent (8,5°) je určená pre úplných začiatočníkov.

 • Modrá zjazdovka so sklonom do 25 percent (14°) je určená pre menej zdatných lyžiarov, deťom a starším ľuďom. Malý sklon je zárukou nízkej rýchlosti po svahu a lepšej kontroly spúšťania sa na lyžiach.

 • Červená zjazdovka so sklonom do 40 percent (21,8°) sa považuje za stredne ťažkú. Sklon svahu umožňuje vyššiu rýchlosť lyžiara.
 • Čierna zjazdovka so sklonom nad 40 percent (21,8°) sa odporúča iba skúseným lyžiarom, keďže patrí medzi najobťažnejšie.

Pravidlá bezpečného správania sa lyžiarov na svahu

V súčasnosti sa už aj na slovenských zjazdovkách, pri vstupe na vlek a lanovku stretávame s pravidlami bezpečného správania sa lyžiarov. „V našich podmienkach sme ešte neprijali tzv. Biely kódex, ktorý vypracovala Medzinárodná lyžiarska federácia. Sú to pravidlá správania sa lyžiarov na zjazdovke. Ich porušenie má za následok odobratie skipasu. Lyžiar v záujme ochrany vlastného zdravia, ale aj ostatných účastníkov musí vedieť predvídať nebezpečenstvo, rozoznať jeho závažnosť a adekvátne naň reagovať. Musí poznať svoje práva a povinnosti na svahu. Určite nie je na škodu pripomínať si pravidlá správania na zjazdovke,“ zdôraznil I. Gučík.

Dodržiavajte dôležité pravidlá

 • Buďte ohľaduplní k iným lyžiarom.
 • Prispôsobte svoju rýchlosť a štýl jazdy terénu, poveternostným podmienkam, počtu lyžujúcich sa a vlastným schopnostiam.
 • Spomaľte v neprehľadných zákrutách a pred zlomom zjazdovky.
 • Predbiehajte s veľkým bočným odstupom.
 • Dodržiavajte dostatočný odstup od lyžiara pred vami.
 • Nezastavujte a nestojte bezdôvodne na trati. Po prípadnom páde, ak je to možné, čo najskôr treba opustiť trať.
 • Poskytnite prvú pomoc pri nehode a úraze. V prípade potreby zavolajte záchranné zložky (napr. tiesňovú linku horskej záchrany 18 300).
 • Postihnutého čo najskôr presuňte na miesto mimo trate. Ak to závažnosť jeho postihnutia neumožní, tak miesto nehody ihneď viditeľne označte.

Rešpektujte dodržiavanie značiek

Tak ako na dopravných komunikáciách, aj na svahoch a ich okolí sa používajú výstražné značky. Treba ich dôsledne dodržiavať a rešpektovať. „Umiestňovanie značiek nie je samoúčelné. Slúžia na orientáciu, ako sa v danom okamihu správať na trati. Cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia všetkých lyžujúcich sa,“ uviedol Ivan Gučík z horskej záchrannej služby.

Najčastejšie značky

 • Výstražné piktogramy v žltej obdĺžnikovej tabuľke – napr. Pozor, nebezpečenstvo!, Pozor, kríženie s vlekom!, Pozor, kríženie so zjazdovou traťou!, Pozor, strmá trať!, Pozor, zasnežovanie! a pod.
 • Zákazové piktogramy v bielej obdĺžnikovej tabuľke – Zákaz lyžovania, Zákaz požívania alkoholických nápojov, Zákaz vykláňať sa zo sedačky a húpať sa v nej…
 • Príkazové piktogramy v modrej obdĺžnikovej tabuľke – vyhradené jazdné pruhy, povolené zóny voľného pohybu, zníženie rýchlosti…
 • Informačné piktogramy  v štvorcových tabuľkách – symbol telefónu, vleku, horskej služby, sedačkovej či kabínkovej lanovky, nebezpečenstvo pádu, prevádzkové hodiny…

Čo je na lyžiarskych zjazdovkách zakázané?

 1. Pohyb bez lyží
 2. Lyžovanie mimo upravených tratí
 3. Lyžovanie počas úpravy trate mechanizmami
 4. Sánkovanie či bobovanie mimo vyhradených miest
 5. Vodenie domácich zvierat
 6. Lyžovanie pod vplyvom alkoholu a omamných látok
 7. Lyžovanie s nevyhovujúcim výstrojom
 8. Používanie snežných skútrov
 9. Lyžovanie mimo stanovených otváracích hodín

Nevhodné správanie iných lyžiarov oznámte lyžiarskej polícii, obsluhe vlekov a lanoviek alebo horskej službe.

 

SKLON SVAHU

Ľudia si veľmi často mýlia percento (%) a stupeň (°). Nie je to len pri označovaní piva, kde % voľného alkoholu nepredstavuje stupeň označenia piva.To je odvodené od technólogie výroby a nie od % obsahu alkoholu.

Nie je to ani ináč u športuchtivých amtérov, čo majú informačný chaos v nímaní sklonu svahov pri lyžiarskych disciplínach či iných horských, lezeckých športoch. Žiaľ chyba je aj v informačných tokoch, ked sa sklon uvádza raz tak a raz inak. Takže pre zorientovanie sa prinášam: 

POZVÁNKY NA PODUJATIA - ČLÁNKY Z BLOGU

Ahojte, Klub slovenských turistov, Fakulta informatiky РEVŠ a OZ Karpaty pozývajú na 35. ročník medzinárodného stretnutia expedičných…
Celý článok
preklikni obrázok pre zväčšenie
Celý článok
https://horami.sk/na-hory/podujatia-kalendar-pozvanky-archiv/archiv-podujati/
Celý článok
ŠK MAGNEZIT FERONA KOŠICE Organizuje pre všetkých milovníkov prírody a turistiky nonstop horský pochod pre diaľkoplazov 19.…
Celý článok
POZVÁNKA na netradičnú 43. MAGNEZITÁRSKU 60-ku ŠK MAGNEZITFERONA KOŠICE pri príležitosti Dňa mesta Košice v spolupráci s…
Celý článok

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - SKI - ČLÁNKY Z BLOGU

Vlastne k napísaniu tohto článku som bol nejako donútený až tragickými okolnosťami na našich horách. Doteraz som si…
Celý článok
http://www.zagurami.eu/vysla-docasna-vyhlaska-o-horolezectve-a-skialpinizme-v-tatrach-co-si-o-nej-myslite/ Od 15. júna 2017 platí nová vyhláška „Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku“, ktorou prešovský…
Celý článok
https://domov.sme.sk/c/20606551/ako-funguje-horska-zachranna-sluzba.html Horskú službu si dnes ľudia volajú, aj keď sa boja búrky. 25. júl 2017 o 0:00…
Celý článok

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - SKI - FB