chvíľu počkaj...

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE

REKLAMA

Oficiálne stránky mesta Košice

Nevyhnutným predpokladom tvorby územného plánu je správne nadefinovanie požiadaviek na jeho vytvorenie. Verejnosť je účastníkom takéhoto procesu, veď napokon ona je spotrebiteľom výstupu – pravidlami vytvoreného a schváleného územného plánu miesta jeho bývania a žitia.

Mimochodom, to že tu rozoberám a len pre Košice, má rovnaký princíp aj v iných obciach a územiach - takže o svoju budúcnosť by sa mali starať aj tam.

tam vojdi do vrstiev a môžeš pokračovať.

Ak chceme pochopiť tvorbu životného prostredia, teda prostredia v ktorom žijeme, čo je podstatou územných plánov, pochopiť princíp trvalo udržateľného rozvoja, musíme pozdvihnúť prikrývku diania v spoločnosti.

Musíme pochopiť, že život a jeho kvalita sa odvíja od procesov prírody a najmä zásahov človeka do nej.

Musíme pochopiť, že je to vec verejná. A že sa to týka nielen odborných kruhov, spoločnosti, orgánov, ale najmä obyčajných ľudí, vlastne výsledných konzumentov výsledkov prijatých koncepčných rozhodnutí plánu územia.

Ľudia sa zároveň rozličným spôsobom vedomky, či nevedomky najviac podieľajú na zmenách, žiaľ v celkovom dôsledku väčšinou negatívnych, neuvedomujúc ši, že všetko so všetkým súvisí a má vplyv bez ohľadu na vzdialenosť, na všetko našej spoločnej modrej planéte. Že všetko je jedna spojená reťaz a kde chýbajúce ohnivko, zlomené či hrdzavé, ju poškodzuje celú, že to ohnivko je jedinečné v priestore a čase nenahraditeľné a jedinečné.

Žiaľ všetky zásahy, zmeny zapríčinené zásahmi človeka, nazvime ich civilizačnými, sa prejavujú už všade. Aj vzdialený amazonský prales a jeho bolestný krik cítime aj u nás, tak ako Černobyľ pocítila druhá strana planéty.
Je to práve človek, jeho prístup ku prírode ku hodnotám a inými slovami aj k sebe, čo si človek a ľudia málo uvedomujú, že všetko to robí vedome, či nevedome.

... a priznajme si, že pre peniaze, moc, chamtivosť, lenivosť, ... 

odporúčam v mapke ÚP otvoriť vrstvy a duplikovať okná pre otvorenie lagiend.

UPOZORNENIE

Územný plán mesta – Koncept 2018
grafická časť variant „A“ a „B“
textová časť/zip/
kartogramy/zip/
Pripomienky zasielajte vyplnením formulára/formulár/
na adresu konceptup@kosice.sk do

13.06.2018

alebo na 

https://form.jotformeu.com/zuzanar/koncept-UPN

PRÍSTUP KU TVORBE ÚZEMIA

Územný plán, (ÚP)

pre laickú verejnosť úradný výkon, papierovanie, maľovanky, ktorému táto nevenuje patričnú pozornosť, je však náčrtom, koncepciou a po schválení príkazom, ďalšieho smerovania nejakého územia. Územia jej bytia. Pre mnohých veľká neznáma, tápanie v nevedomosti, nezáujme, ktorá sa zmení až realizáciou činov, ktoré už tej verejnosti nemusia byť tak ľahostajné. Potom sa začína éra petícií, protestov, čo je vlastne dôkaz o nesúčinnosti dvoch strán už od samého začiatku. Žiaľ vieme, že zámery investorov, rozličných manažérov, bankárov, developerov, sú často dosť jednostranné a aj bezohľadné voči majoritnej ostatnej časti obyvateľstva, nezriedka však ruka v ruke s obcami.

Je čas mať oči, uši otvorené, byť pri tom.

Žiaľ úloha obcí, čo by ako zástupca obyvateľov, túto rolu mnohokrát nezvláda, či už z dôvodu (ne)odbornosti, ktorá sa akosi vo voľbách nevolí, či z dôvodu vlastných mocenských záujmov „zástupcov ľudu“ a tak sú ako posledná záchrana rozliční aktivisti, ktorí však nemajú svoj príliš pevný oporný bod v legislatíve a v zastupovaní v procesoch stavebnej prípravy, majúc len hlas na pozadí. Prehovorme teda ako aktivisti, občania a ľudia, ku problematike, ktorá sa týka nás všetkých.

Stránky tejto kapitoly otváram pre verejnosť za účelom informovanosti a spolupráce pre nás, pre vás a aj pre mňa v oblasti prípravy aktuálneho  

Územného plánu mesta Košice

Ja vám za to vopred ďakujem

autor

Tvorba územného plánu je takou vecou, kde by sme mali spolupracovať.

Skúsme to spolu 

Pozývam ťa do názorového spektra mojich riešení, podnetov námetov.

Vlado Čuchran, horami.sk  

Chceš vidieť Košice v 3D?

Google Eart ponúka znázornenie okrem stvárenia 3d povrchu zeme aj stvárnenie budov v priestorovom tvare.

Ak nevieš čo s tým help.

Vytvor 3d model budovy

https://www.cnews.cz/3d-budova-pro-google-earth-ve-ctyrech-krocich/

Ak

máš k tejto veci svoj názor, vidíš problém, máš riešenie, nápad. pošli .kmz. gpx obrázky foto s komentárom, čo je na každej stránke v dolnej časti.

ROZPRACOVANÉ

V dolných častiach každej stránky je priestor na komentár, moje blogy, sociálne siete. 

Jednotlivé pripomienky sú zhrnuté tu (pod textom) a sú na každej podstránke.

Pripomienky k ÚP KE 2018

Pokúsim sa tu sumarizovať pripomienky, zatiaľ je to rozpracované. Nie sú to príliš ľahko pochopiteľné myšlienky, preto…

Celý článok

Môj názor na Územný plán

Myslím si, že ide o dokument, ktorý by mal zaujať každého Košičana a to takého, čo chce vidieť do budúcna. Vadí mi, ak tento výsostne odborný dokument, nie je braný s plnou vážnosťou. Pripomienkovanie je síce umožnené verejnosti, občanom, keď budú písomne zodpovedané písomné otázky, ale nakoniec aj tak rozhodnú hlasy politikov, poslancov tohoto mesta a to mi naháňa hrôzu. Nechcem nikoho ponižovať alebo zosmiešňovať, ale zbor diletantov, nevie a nemôže odborne, vzhľadom na svoje poväčšinou úplne iné profesné vzdelanie, a znalosti, vydať záväzné rozhodnutie a rozhodnúť o budúcnosti mesta na dlhé roky. A ak zoberieme do úvahy vplyv rozličných developerov, je možné si domyslieť, ako jednoducho sa dá pri hlasovaní dvihnúť ruka nejakého úplatného, či naivného poslanca. Mňa ako človeka, hádam od fachu, uráža, ak sa mi do odbornosti pchá diletant, obzvlášť politik a povedzme si konečne pravdu a pekne nahlas, že názor politika je politickým názorom, nie však odborným a fundovaným. Taká je žiaľ skutočnosť. Česť výnimkám, ktoré si vedia nájsť priestor na odborné vysvetlenie problému, čo trocha zbrusuje ostré hrany politického názoru. 

Odborná záležitosť by mala byť odpolitizovaná

(čo by sa mimochodom malo týkať celého diania v tejto krajine http://vodaprezivot.blogspot.sk/2016/08/ako-docielit-odbornost-v-riadiacej-sfere.html)

Mávame stretnutia na úrovni tvorcov a verejnosti, zástupcov ÚHA. Nik nás nepozýva, nik nás neplatí, jednoducho zaujímame sa o budúcnosť a chceme do toho prehovoriť. Aj keď nám stačí malý pavilón, kde je nás tak 10-15, vieme si vykonzultovať  svoje postoje. Široká verejnosť, ktorá by sa mala takých udalosti zúčastňovať, však nejako absentuje. Myslím si, že by tam malo byť rezervovaných 22 stoličiek pre stálu prítomnosť zástupcov mestských častí, najlepšie priamo starostov + jedna pre mesto. To ako to minimum. Tie pomyselné stoličky sú prázdne. Mestské časti tuším ani nekomunikujú s občanmi, aby vyzbierali námety, poradili sa a plnili si tak úlohu zástupcov. Mesto namiesto výraznej kampani za svoju budúcnosť, ukázalo svoj absolútny nezáujem o túto výsostne dôležitú udalosť keď oslavy mesta výrazne prehlušili potreby odprezentovať udalosť, ktorá sa týka budúcnosti obyvateľov tohoto druhého najväčšieho mesta krajiny. Mizernúčne A4 plagátiky v MHD, to je asi jediný prvok kampane.

Je mi tohoto stavu ľúto.

Tu sa snažím koordinovať a vlepovať nápady

vložené nápady inšpirácia riešenia:

Ondrej Vecan - biokoridory

Vlado Čuchran - cyklotrasy, turistické trasy, záujmové body, uzly, vonkajšie trasy napojenie na intravilán mesta

Poznámka

 • Vrstvy si nastavíš  a odfiltruješ  v obrázku mapy podľa nastavení na mape vľavo hore (šípka, roletka)
 • Odporúčam vojsť do zväčšenia na mapke v novom okne (voľba uholníčkov vo štvorci v pravom hornom rohu mapky), kde je aj v ľavom dolnom rohu možnosť zmeny podkladovej mapy. Trasy sú vedené názorne nie presne podľa .gpx. 
 • na otvorenej mapke v novom okne nájdeš v ľavom menu aj možnosť zmeny podkladovej mapy.

Riešenie Biokoridoru 

od začínajúceho architekta Ondreja Vecana 

 

Myšlienka spočíva v spojení dejín mesta s jeho budúcnosťou s akcentom na úlohu zelených plnohodnotných plôch.

Myslím, že v spojení s infotabuľami, vytvorením vyhliadkových zastávok v kľudnom zelenom koridore by mohlo plniť výbornú funkciu mesta.

Pridávam len,

že považujem to v spojení s ostatnými koridormi, funkciami, trasami turistickými a cykloturistickými ako to navrhujem (viď aj http://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/doprava/eurovelo-sever/ za účinnú podporu týchto myšlienok a že to nezostane len ako pripomienka, ale ako koncepčnjý a ucelený návrh

Pozri aj všeobecnú koordinačnú mapku.  

 

Námestia?

Nuž idúc takto mestom pešo, ako základným prirodzeným spôsobom dopravy, dnes už na okraji záujmu spoločnosti, rozjímal som a či skôr nadával na prvky mestského interiéru, na stav zelene, na zamorenie reklamami, na stav pamiatok, na vzhľad našich významných námestí, uličné zákutia, dvorové partie, parky, miesta na rekreáciu, šport, oddych, kultúru, na rozjímanie nad krásou, ktorá kdesi zapadla prachom a vyšla z módy. Namiesto bodov, kde by spočinuli oči návštevníka, namiesto výtvarných skulptúr, čo skoro úplne zmizli, namiesto zelene, čo tiež redne a do nej zakomponovanej architektúry s ľudským merítkom, namiesto pohľadu na pokojnú vodnú hladinu, namiesto krmítka pre divé kačičky, labute, ihrísk pre deti a hájikov pre zvieratká, namiesto toho sú bilbordy, semafóry, značky, tabule, smetné smrdiace nádoby so samoobsluhou a fasády poťahané reklamnými sieťami, autá na chodníkoch, staré budovy, čo kričia v túžbe záchrany o pomoc, hrdé skelety nových a pompéznejších budov, vedľa prázdnej a chátrajúcej budovy, čo čaká na milosrdnú eutanáziu, po čase nezáujmu, kľučkovania a kšeftov, hoc vek na to ešte zďaleka nemá. 

Ako sa môže cítiť človek stratený v tejto džungli informačných zmätkov, útokov, neustálych vnemov, hluku, smradu, dymu, namosúrených a nekomunitatívnych ľudí. Všetko negatívne vplyvy, čo už podprahovo útočia na naše chovanie a prejavujú sa niekde inde, na psychike a kondícií mestského jedinca.

Dnes už nevidíš súsošia na plochách, mozaiky, rozličné skulptúry, pekný mestský mobiliár, drobnosti, čo nám dizajnovo, nielen účelovo spríjemňujú život. Pojem krásy je prehlušený komerciou. Fasáda neudržiavanej postaršej budovy prekrytá reklamnou sieťovanou plachtou, akoby sa za ňou padajúca omietka takto vyriešila, je vlastne len ukážkou takejto potemkiády. Záhradné prvky sú skôr pamätníčkom autora než lavičkami určenými na sedenie a či hranie šachu, pri nejakom stolíku. Stromové kmene obalené dlažbami, obrubníkmi, aby sa tam udusili a následne sa mohli prehlásiť za suché a určené na likvidáciu s možnou prípravou a argumentom, na zmenu účelu takto dosiahnutého umierajúceho územia.

Akosi sme zabudli žiť a rozum prenikol do čudných dimenzií.       

Ploty naše každodenné

Tuším žiaden tvor sa natoľko nezaizoloval pred zbytkom sveta ako človek. Postavil si ohrady, ploty, hraničné ploty, postavil stráže, (vojská, SBS) monitorovacie veže, (hradobné veže, radary), nastavil pravidlá (colnice, ekonomické sankcie) aby sa chránil, chránil pre niečim, čo mu vadí, je mu cudzie, alebo, aby aj sám nemohol inde (železná opona).

Mesto, hádam by mohlo byť aj otvorené pre ľudí a aj bývanie by mohlo byť vľúdnejšie, než oplotené mestské sídliská, sídla rodinných domov s hromadou áut a nie hocijakých značiek pre nimi. Izolovanosť, sociálna apatia, chlad, psycho problémy, fyzická apatia, mľandravosť, čo spôsobuje nárast civilizačných chorôb, devastácia prírodného prostredia, egoistický konzum sú novodobé problémy, cez ktoré sa ľudstvo nevie dostať. A ani sa pre svoju ľahostajnosť a ignorantsvo nikdy nedostane.

Mestské časti a ich jednotlivé funkčné, ale aj nefunkčné časti sú oplocované, strácajú mestskú kontinuitu, sú barérami pre človeka. Nie je nič horšie, ak sa človek, chcejúci sa niekde dostať, narazí na plot a tomu nieto konca. Ono plot sa nekreslí ani do navigačných ani do orientačných máp a tak je pre návštevníkovu zábavu, neznalého domáceho prostredia, postarané. Čudoval by som sa, že by sa druhýkrát vybral na náučno poznávaciu trasu takýmto mestom.

Oplocujeme areály, školy predajne, bytové zoskupenia, sídliská. Pozrime však do zakázaného územia do zázemia potravinového supermarketu a vidíme chaos smetiskových nádob, sklad krabíc, paliet. Školské ploty a zamknuté vráta, brániace športovaniu a my hľadáme cestu mládeže ku športu... Oplocujeme a staviame vysoké ploty medzi susedmi, len aby sme ich nevideli a pritom domky, kladieme tak blízko, že susedia cítia, čo sa kde varí a aký televízny kanál sledujú. Oplocujeme verejné parky, vraj pred asociálmi, namiesto toho, aby sme riešili asociálov,  a najmä ekonomické príčiny tohoto stavu, pretože tí sa presťahujú inde. 

Ploty nás izolujú nie spájajú. Ploty mi vadia aspoň na tých verejných plochách. 

 

Znevýhodnené skupiny, bariéry

Stránka ťzp občanov v Košiciach 

https://tzp-disabledparkovanie-sk.webnode.sk/

Možno si nie všetci uvedomujú, že život je rozmanitý a že nie všetko je dokonalé, zdravé mladé a krásne. Sú tu, existujú aj ľudia dôchodkového veku, invalidi, postihnutí fyzicky či duševne, ranení, chorí, ale aj unavení čo potrebujú regeneráciu a naštartovanie. Sú tu a treba ich rešpektovať a vnímať, lebo dokonalosť, zdravie, mladosť a krása nie je večná. Pomáhať a myslieť empaticky by malo byť samozrejmosťou, čo opak prináša čudný svet ľudí uzavretých do slúchadiel, s klapkami na očiach a mysli, čo sa sami odsúdili do role mimo hry.    

Zelené koridory

Pri mestských aglomeráciách sú nevyhnutné napojenia a aj samotné zelené riešenia. Zeleň a koridor, nemôže byť len doplnkovou funkciou mesta, ale naopak prirodzenou súčasťou v ideálnom prípade aj v "zelenom" architektonickom riešení budov. 

 

Technická podpora prijatých úvah

Služby sú nevyhnutným dovybavením prijatých riešení. Ak sa prijme úvaha o cyklotrase, nemôže to byť sirôtka bez služieb venovaných cyklistom, rekreantom, mali by tam fungovať občerstvenia, servisné služby, značenia, infotabule a samozrejme riešenie čo je nekonfliktné. 

Ak chce mesto riešiť dopravu MHD systémom, tá musí byť prirodzená, zastupujúca existujúce individuálne princípy. Ak sa prijme električková doprava, tá si vyžaduje nové koridory, nové križovania a mám pocit, že na to územia už pripravené nie sú už kapacitou energií, priestorovými možnosťami.   

Mapy hlukové a mapy znečistenia

Určite najlepšie by bolo ak by tento problém nebol. Pri úvahách by rozhodne nemali byť prekročené hranice izočiar. Prax však ukazuje, že ešte aj nové obytné budovy sa umiesťujú v bezprostrednej blízkosti exponovaných cestných komunikácií.     

Zatiaľ nejaký zoznam pre spolupracu:
https://www.facebook.com/zdenkoliptak.kosice… – Zdenko Lipták Terasa

https://www.facebook.com/search/top/?q=ondrej%20vecan Ondrej Vecan – začínajúci architekt

poznámky

 • Ako zabrániť zneužitiu územia a rozličnému výkladu využitia územia?
 • Zahusťovačky sa dejú zakamuflovaním pôvodného zámeru 
 • Ako donútiť MČ aby informovali o dianí občanov, ktorých zastupujú za čo prísahali?
 • Eurovelo, cyklotrasy v KE?
 • Zakrývame mestské pamiatky? - Mlynská bašta
 • problematika parkovísk je neúnosná a napriek tomu sa sídliska zahusťujú čím pribúdajú nové a nové požiadavky na záber plôch na parkovanie a oni sa nájdu aj napriek nevyhoveniu požiadaviek pôvodných obyvateľov 
 • betónovanie plôch odvodňovanie je žiaľ zakoreneným bludom projektantov a urbanistov. Bludnosť ešte korunuje požiadavka na takto civilizačne zvyšovanú hladina Hornádu, realizovať vodosprávou zvyšovanie hradí, ich betónovanie, kanalizovanie a ešte aj za pomoci výrubu brehových porastov. Už táto hlúposť prerástla všetky medze.
 • identifikácia a výklad jednotlivých plôch - ochrana pred zneužitím na iný účel schovaným spôsobom
 • navrhovaných je 25 m2/osobu verejnej zelene - neviem aký je terajší stav, takže sa má zvýšiť či znížiť toto číslo pri nezmenených kritériách a definíciách plochy zelene?  podľa novších info je stav cca 3-5 a cieľ 8
 • var A ... 250 000 obyvateľov 
 • var B ... 300 000 obyvateľov

zrejme je myslených prihlásených so stálym bydliskom

 • koncept je zalažený na princípe zahusťovania
 • neriešené sú príčiny opustených a zdevastovaných plôch, vinníci legislatívne akoby už nejestvovali
 • rozpor ÚP Ke, KSK a zámeru pri Haniske, Bočiari
 • zahusťovanie na úkor pôvodnej kvality bývania je kontraproduktívnym prvkom- ľudia utečú z mesta
 • nejakých 3-7% tranzit? čo je tým myslené?
 • THÚ urbanistické ukazovatele - dodržiavať! vzdialenosti zastávok, kapacita vybavenia vzhľadom na počet obyvateľov, hlukové izočiary
 • nememiť funkcie tým že sa predajú prvky občianskej vybavenosti, tie sa zmenia potom sa dobudovávajú (sprivatizovali sa MŠ, jasle zrobili sa z toho biznis centrá a teraz sa bedáka, že pri novej populačnej vlne tieto chýbajú
 • biokoridory - rozpor raz ostávajú a raz sa zastavajú
 • súčasné konanie vo výstavbe, výstavba je v rozpore so zámermi ÚP- treba dosiahnuť stavebnú uzáveru. Developeri túto časovú voľnosť jednoznačne zneužívajú - robia sa výnimky, zmeny ÚP ako na páse http://www.kosice.sk/article.php?id=21065 
 • čierne diery - opustené továrne - je to dôsledok benevolencie štátu - najjednoduchšei je firmu vytunelovať, nevyplatiť veriteľov a kašľať na zanechanú stopu. A problém sa prenecháva katastrálnej obci. Hádam hlúposť štátu, že si to neodstráži a firma nemá na odstránenie, či konzervovanie stavu. Prax je potomtaká že dané územie je potom živiteľkou asociálov, žijú z toho zberné suroviny, čo ich nezaujíma odkiaľ zobral bezdomovec káble z trafa. A tak vnikajú územia nikoho - sivé plochy na ÚP. Nik ich nevie riešiť. Potom, ak vznikne akože záujem, sa zistí alebo aj nie, že územie je zamorené toxickými látkami (ropné látky, presiaknuté podzemné vody, magnezitové vrstvy...) A čo s tým... Mimochodom, prečo sa užívajú stále viac a viac nezrozumiteľné anglické výrazy? Laika to ešte viac zmetie a odpudí. Máme množstvo a tuším ešte aj bohatšiu slovnú zásobu a ekvivalenty než "moderné" anglické výrazy. 
 • tunel na Masarykovej pod železnicou - myslieť aj na rúru pre peších a cyklo, nielen odrazný chodníček vedľa cesty! 
 •   

 

Aké mesto si predstavujem?

Mesto pre všetkých, vľúdne na pohľad, bez gigantománie, ohľaduplné ku obyvateľom, prírode, polyfunkčné a fungujúce pre občana, chápavé a ústretové, chrániace pamiatky a výsledky práce minulých generácií, zelené plné zdravého života, kde zeleň je súčasťou života a architektúry, nie stafážou vytisnutou na okraj záujmu a len ozdobou a vyvažujúcim kompozičným doplnkom na prázdnom architektonickom výkrese a vizualizácií, detsky hravé, nie prísne zamračené a plné nebezpečia divokých križovatiek, kde sa stratím, plné šťastných bytostí, nekonfliktné z hľadiska vzájomných vzťahov, ale aj dopravy, rekreácie, výroby, plné možností na vzdelávanie, na služby, málo byrokratické, ohľaduplné a ústretové pre všetky vrstvy obyvateľstva aj hendikepovanej, kde každý má šancu a právo na kvalitný život, miesto s rozihranou architektúrou a akcentom ku ekologickým riešeniam, úspešné vo vzdelávacej úrovni, servisných službách občanom, s dobrým hospodárením, neodkázané na dotácie a fondy, úspešné v dosiahnutí zdravotného stavu populácie, kde je postarané o kvalitu života už tým, že sa vytvoria zdravé životné podmienky, aby sa znižovala úmrtnosť a chorobnosť, najmä civilizačnými vplyvmi, mestom s podporou športu a zdravého pohybu, tvorbou športových a rekreačných plôch, nielen pre kluby, ale pre širokú verejnosť, aby sa tieto plochy neredukovali zahusťovanou výstavbou, parkoviskami, spevnenými plochami, aby sme mali dostatok zelených listov stromov, nie na prídel, čo nám tu tvoria naše pľúca, aby vode, z ktorej pochádzame bola venovaná prioritná potreba a nestala sa len úžitkovou tekutinou na spláchnutie saponátov z plechových miláčikov a následne tí poniže z toho dôvodu o pitnú vodu prišli, aby sme ju použili tam, kde jej príroda nadelila úlohu a nepoužívali ju na preplach stále väčších a väčších potrubí, čo nám odvodňujú územia, čo následne občas aj polievame dovezenou vodou a následne nezvyšovali nábrežia rieky, vybrežovanie neriešili výrubom nábrežného porastu, ale vedeli znížiť umelo zvýšený prietok rieky, tú sme nezabetónovali, ako dáky válov, kanál, z čoho tam zanikol život, aby nám slúžili odborníci, čo uvedené záležitosti chápu a neboli to len prospechári v politických tričkách, želám si mesto, kde včera bolo horšie, ako bude zajtra.     

PRIPOMIENKY K ÚP 

Pripomienky k ÚP KE 2018

Pokúsim sa tu sumarizovať pripomienky, zatiaľ je to rozpracované. Nie sú to príliš ľahko pochopiteľné myšlienky, preto…

Celý článok

NIEKTORÉ DEFINÍCIE

definície

PINTEREST

Zobrazenie si vyžaduje registrovať sa v Pinterese. Ako to funguje http://horami.sk/pinterest-pre-teba/