Pripomienky k ÚP KE 2018

Pokúsim sa tu sumarizovať pripomienky, zatiaľ je to rozpracované. Nie sú to príliš ľahko pochopiteľné myšlienky, preto sú vysvetlenia v jednotlivých podstránkach http://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/ Myšlienkové poňatie sa vymyká z tradičného chápania problematiky, zo zaužívaných šablón, hľadá súvislosti a príčiny problémov. Autorov pohľad je pohľadom na bytie ako na spojité nádoby, kde všetko zo všetkým súvisí, je to pohľad za roh. Mnohí možno nepochopia, za čo autor nemôže…

http://horami.sk/author/horamihorami-sk/

 1. V obraze mesta mi chýba myšlienka námestia. Námestia sa zdegradovali na hlučné križovatky na semafóry, zhon, napätie. Myslím si, že námestie je stretom, stretnutím predovšetkým ľudí. Tak ako v minulosti na križovatkách obchodných ciest vznikali obce, mestá a tie dostávali svojráz, a rozširovali sa okolo prvotného námestia, kde križovanie ulíc znamenalo styk, výmenu informácií, obchod, stretnutia komunít z iných ulíc, komunít, národov, čo boli zbernicou iných menších uličiek, tak námestia boli akousi oslavou, dôstojným miestom v obývanej aglomerácií. Miestom, čo bolo strategický významné, orientačným bodom s názvom, čo nieslo meno nejakej významnej osobnosti, udalosti, či iného symbolu vzdania úcty. Malo svoje dominantné postavenie, prvky, pamätníky, parčíky. služby. Všetky okolité budovy na postranných uliciach čo budovali vstup na takéto námestie, boli podriadené myšlienke dominancie námestia. Dnes mi prepadá, že námestia stratili svoju tvár, zmizla pohľadová os, zmizla úcta k nim. Zmizlo umenie z týchto miest. Všetko to padlo za obeť motorizmu. Prečo človek ustúpil? http://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/#namestia
 2. Ploty by mali byť súčasťou stavebných konaní, a v objektovej stavbe každej stavby v meste, pretože nad drobnými stavbami, kde dnes sú zahrnuté, sa stráca nad nimi kontrola architektonická, urbanistická. http://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/#ploty
 3. ŤZP http://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/#znevyhodnene
 4. Zelené koridory http://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/riesenie
 5. technická podpora prijatých úvah (k cyklo cykloservis, služby, pumpy,servisné pomôcky, navigačné tabule značenie, ku elektrodoprave podobne)
 6. mapy hlukové a mapy znečistenia
 7. Média a inžinierske siete: Ak nie sú zdokumentované a zachytené územia s ich základnými charakteristikami, možnosťami a v aglomeráciách aj s nevyhnutnými médiami, inžinierskymi sieťami, ťažko hodnotiť pripravenosť územia k nejakému investičnému zámeru či zámeru využívania územia. Ak sledované územia nemajú zákres hlavných rozvodov vedení, je veľmi otázne, ako sa môže pristupovať ku plánovaniu využitia územia
 8. Média a inžinierske siete: riešiť a smerovať budúce riešenia v ÚP ku autonómnym riešeniam, bez vysokej náročnosti na rozvod médií
 9. Média a inžinierske siete: vyčleniť koridory sieťam koordinovane s dopravnými tepnami, dať to do povinnosti riešenia ÚP zrealizovať technické mapy mesta, ako podklad ku plánovaniu
 10. Média a inžinierske siete: zaviesť zakresľovacie, evidenčné povinnosti majiteľov rozvodov do máp a tie sprístupniť (môj návrh, že do katastra) – zdanlivo nesúvisí z ÚP, ale súvisí, keďže je potrebné poznať územie aj z hľadiska kapacít vedení a médií, a ich polohy.
 11. Média a inžinierske siete: zaviesť povinnosť digitálneho archivovania technickej dokumentácie, objektov a stavieb riešiť autorské práva, sprístupniť tieto údaje minimálne technickej a odbornej verejnosti – mohli by sa postarať a navrhnúť projektantské a iné stavebné komory. Súvisí z ÚP najmä tým, že dáva možnosť nahliadnuť do fyzického stavu existujúcich nehnuteľností a konštrukčných riešení a dáva možnosť úvah (napr. rozšírenie mostu, nadstavba objektu, stav pamiatky.
 12. Doprava: Plán nemôže hľadieť úzko na riešenú aglomeráciu, malo by obsahovať myšlienkové riešenie napr. potravinového zabezpečovania aglomerácie so zameraním na lokálnych producentov, čím sa výrazne znížia zaťaženia dopravné, potreby logistické. Nie je úloha ÚP, ale úlohou spoločnosti by malo byť eliminovať problémy,riešiť príčiny. Nazerať ako sa kapacity dopravy zahlcujú nezmyselným systémom fungovania spoločnosti je krokom po funuse. http://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/doprava/
 13. Doprava: Dopravné vízie tvorené v minulosti sú mnoho a mnohokrát omylové – Absencia vizionárskeho pohľadu koncepčné riešenia, budúcnosť dosť tápe, k riešeniam sa často pristupuje až na základe vygenerovaného problému – najmä koncentráciou výrobných kapacít, zmenou úloh jednotlivých zón, a možno by ÚP vyššieho stupňa – kraj či štát a medzinárodné dohovory mali mať väčšiu váhu. Snáď by sa mali zmeny v územiach mali premietnuť  do takých úvah.
 14. Doprava: Koordinácia ÚP a územných plánov vyššieho rádu, koordinácia s koncepciou hlavnej dopravnej siete by mala byť samozrejmá. Samozrejmosťou by mali byť aj riešenia nemotoristickej dopravy, pešej, koncepcia turistických trás pri hraniciach intravilánu, informačný systém
 15. Doprava: V košickom meradle tu chýba základný predpoklad pre riešenie dopravy inej než motoristickej už v tom, že všetky mimoúrovňové križovatky sú riešené extravilánovo, nie ako križovatky mestského typu. Nemáme tam pruhy, koridory pre možnú električkovú trať, či trolejbus alebo bus, priestor pre peších, pre cyklistov. Pretože ak sa má individuálna motoristická doprava pretransformovať na hromadnú, tá zmohutnie a bude si vyžadovať kvôli plynulosti svoje osobitné pruhy. Intenzifikáciou MHD sa síce lepšie využijú dopravné pruhy, ale ak sa bude táto preplietať ako doteraz pomedzi ostatnú dopravu, bude utopená. Preto si vyžaduje osobitné pruhy. A na to mesto nie je pripravené.
 16. Doprava: Mesto nemôže mať odizolované mestské časti, keď mamička z kočíkom nevie prekonať kilometrovú viditeľnú vzdialenosť zo sídliska na iné miesto mesto, len kvôli tomu, že je tam dopravná bariéra. Človek nesmie byť vytlačený autami.
 17. Doprava: Je celospoločenský nezmysel, ak je všade uprednostňované auto pred človekom – viď nepriechodné chodníky obsadené parkujúcimi autami.  plno pred stravovacím zariadením  prázdne parkovisko o 150 m ďalej
 18. Poľnohospodárstvo, teda v prenesenom zmysle zásobovanie obyvateľstva potravinami, doprava nemôže byť okrajovou záležitosťou ÚP. Ako vyplýva z textu, koncepcia zásobovania má silný vplyv na služby, komunikácie. Územný plán, nemôže pozerať len na riešenie mesta. Dnes je potravinovo veľmi závislé na dovoze od vzdialených a najmä cudzozemských producentov. Mesto má šancu vytvoriť oázy na kultiváciu a pestovanie komunitným spôsobom. Podporované by malo byť drobné pestovateľstvo drobnochov, osadné zahradkárske komunity, nezaťažovať ich nezmyselnými príkazmi. Rozvíjať by sa mali obce ako zásobareň mesta a nie sídliská ako sklady na ľudí. Pôvodný princíp rozdelení funkcií mesta a dediny by mal byť zachovaný. čím sa zároveň ako spomínam zníži tranzitná kamiónová doprava, znížia prepravné vzdialenosti, náklady komodít pestovateľných aj v našich podmienkach. http://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/polnohospodarstvo/#polnohospodarstvo
 19. Poľnohospodárstvo: Urbanizmus dediny, či okrajovej časti mesta dedinského typu, by mal podliehať jeho produkčnej funkcii a nie zrobiť z týchto satelitov a dokonca dedinských, MČ obytné odizolované a dokonca oplotené sklady na ľudí, či skôr nadľudí bez služieb, na „paneláky“ v obci, pretože sa svojou zástavbou a spôsobom života nimi stavajú.
 20. Stavebníctvomusí zmeniť svoje prístupy, k životnému prostrediu. Územný plán môže a je čas, aby pristúpil k riešeniam typu enviro a eko, stanovil základné princípy, najmä stanoviť zásadné kritéria nastaviť takto regulatívy, aj napriek tomu, že normy a legislatíva hodne zaostávajú. Myslené sú energetická sebestačnosť, kde už architektúra, riešenie objektov by mala byť orientovaná solárne, energeticky úsporne, ostrovne, na stavbe by sa mali realizovať vodozádržne opatrenia a zeleň, s jasne kladným výsledkom na zdraví obyvateľov aglomerácie.
 21. Stavebníctvonapriek plánom zostavajú stavebné rumoviská po obrovských fabrikách – k čomu plány, chýba vykonateľnosť rozhodnutí, ak vôbec nejaké boli.
 22. Vodné hospodárenie musí prijať nové systémové myšlienky so základnou myšlienkou, spracovávať a využívať dažďovú vodu, recykláciu.
 23. Vodné hospodárenie: Riešiť ÚP tak, aby jeho naplnením vzniklo mesto s predpokladom mať zdravých a spokojných obyvateľov a jeho návštevníkov v súlade zo zdravotnými tézami a vytýčeným rozvojom cestovného ruchu
 24. Regulatívy typu pomer zastavania ku ploche pozemku sú kontraproduktívne a vôbec neuvažujú napr. s kobercovými, átriovými zástavbami, podobne je to s odstupovými vzdialenosťami domov – vec stavebného zákona vykonávacích vyhlášok – snáď by sa mali prijať pravidlá už vymyslené a jednoducho niečí typ zákona jednoducho prevziať, k čomu aj tak v EÚ raz dôjde – k sceleniu národných predpisov.
 25. Zakomponovať alternatívne riešenia ako prednostný spôsob výstavby, dopravy, riešenia potreby energie, likvidácie odpadov hospodárania s vodou, vodnými tokmi, budovaním a ochranou zelene a tď.
 26. Možno naivná pripomienka, ale chýbajú tu verejné WC. https://www.cas.sk/clanok/274964/porovnanie-verejnych-toaliet-v-metropolach-kolko-stoji-navsteva-wc-u-susedov/  Predpoklady z hľadiska zdrojov vody,a riešenia odpadu tu sú, tak prečo chýbajú? Bezdomovský problém? Ale prečo sa im prispôsobujeme?

 

 

horami@horami.sk
Pôvodne, profesne stavebný technik, na postoch investičných, projektantských, dodávateľských najmä projektant architektúry, prípravár v cestnom staviteľstve. Srdcom horal - turista, horolezec, jaskyniar, horský bežec, ochranca prírody, organizátor, propagátor, nadšenec. Dnes následkom mozgovej mŕtvice invalid. Ako človek, pesimista, nadobudnutý životnou praxou, fejtonista, srandista. Dôchodca 2018
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *